GIỚI THIỆU

Chính sách chất lượng của công ty

 
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY
MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY LÀ “VẠN PHẦN ĐƯA LỢI ÍCH ĐẾN VỚI VẠN NHÀ” Mọi hoạt động của Công ty cổ phần thủy sản Vạn Phần Diễn Châu được thực hiện theo phương châm: “CHẤT LƯỢNG AN TOÀN - HIỆU QUẢ - SÁNG TẠO”

  

 C«ng ty cpts v¹n phÇn diÔn ch©u

 ----------------- --------------- 

   CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

 Mọi hoạt động của Công ty cổ phần thủy sản Vạn Phần Diễn Châu được thực hiện theo phương châm:

 “CHẤT LƯỢNG AN TOÀN - HIỆU QUẢ - SÁNG TẠO”

Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cam kết:

1. Áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005:

2. Cung cấp những sản phẩm thoả mãn yêu cầu đã thoả thuận, luôn phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và các bên liên quan.

3. Thực hiện đúng luật bảo vệ môi trường của Việt Nam và các yêu cầu khác về môi trường.

4. Tuân thủ các quy định của nhà nước đảm bảo các điều kiện vệ sinh ATTP đối với các sản phẩm được sản xuất tại công ty.

5. Công ty cung cấp đủ nguồn lực và cải tiến liên tục hoạt động của các hệ thống quản lý ISO 2200-2005.

6. Công ty thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu của TCVN 5107-2003 quy định trong sản xuất nước mắm.

7. Mọi cán bộ công nhân viên của Công ty được đào tạo nâng cao để có đủ năng lực và kỹ năng hoàn thành công việc được giao.

8. Công ty luôn luôn coi trọng chữ tín vì nhận thức rằng:

“VẠN PHẦN ĐƯA LỢI ÍCH ĐẾN VỚI VẠN NHÀ”

                                DiÔn Ch©u, ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2010

                                                                                                            GIÁM ĐỐC